Nyt fra byrådsgruppen, Januar 2021

Coronaen har lært os nye veje

Af Lars Carstensen, borgmesterkandidat

Jeg har tidligere skrevet om de nye arbejdsformer, som coronaen har medført. Blandt andet er det nu blevet fuldstændig dagligdags at holde møder via skærmen. Det gælder både i arbejdsmæssig og skolemæssig sammenhæng. Og bedsteforældrene er også kommet med på vognen!

For mit eget vedkommende betyder den udprægede brug af skærmmøder, at jeg sparer rigtig meget tid på transport. Et møde i Jylland tager pludselig kun én time mod tidligere to timer plus seks timer i bilen. Det er der mange fordele ved.

I mange år er produktivitetsstigningerne i samfundet blevet skabt ved effektivisering af produktionsapparatet og ved øget anvendelse af computerkraft. Nu bliver funktionærernes tid effektiviseret på samme måde, som produktionsmedarbejderes er blevet det i mange år. Samtidig har vi opnået en fleksibilitet på arbejdsmarkedet, som gør, at det er blevet velset at arbejde hjemme eller andre steder – blot man passer sit arbejde.

På mange arbejdspladser er det ikke længere synonymt med at være flittig og dygtig, at man møder tidligt og går sent. Vi er blevet katapulteret ind i et fleksibelt arbejdsmarked, som på mange måder reparerer på de problemer, som velfærdssamfundet har skabt i forhold til manglende relationer mellem forældre og børn. Det sker i kraft af, at pludselig er hele familien hjemme og kan spise frokost sammen og samtidig have føling med, hvad de andre laver i løbet af dagen. Det er ikke så dumt. Coronaen førte til færre udgifter.

I Furesø kommune har den økonomiske effekt af coronaen været, at vi ved seneste budgetopfølgning havde et overskud på 38 millioner kroner. Det skyldes aktiviteter, som ikke har kunnet udføres pga. nedlukninger. Ved budgetgennemgangen i byrådet sagde jeg henvendt til socialdemokraterne, at et sådant overskud selvfølgelig må få enhver tale om skattestigninger til at forstumme! De argumenterede ikke imod, så jeg går ud fra, at de gav mig ret(?).

Det lavere kommunale forbrug får mig til at tænke på, om alle de opgaver, som kommunen udfører, virkelig er nødvendige? Er vi kommet for langt ud i forhold til at dække alle mulige behov, som måske ikke længere er strengt nødvendige at dække? Jeg mener, at det kunne være en sund øvelse at kigge på de opgaver, som ikke er blevet gennemført under coronaen og undersøge, om det er nødvendigt, at de bliver udført fremover. Ligeledes mener jeg, det er sundt at kigge på, hvilke andre områder vi kan rationalisere ved at anvende nye måder at arbejde på og arbejde sammen på. Når epidemien er overstået, er det mit mål, at vi lærer af nedlukningen og af coronakrisen og kommer ud på den anden side med en stærkere og mere effektiv kommune.

Det kan meget vel betyde, at der skal udføres mere hjemmearbejde, der skal benyttes mere fleksible arbejdstider og mere digitalisering indenfor visse områder. Jeg mener, at vi konservative skal forlange, at der bliver gennemført en grundig undersøgelse af, hvad vi har lært, og at vi implementerer de gode erfaringer.

Highlights fra byrådsmødet den 16. december 2020

Af Susanne Mortensen byrådsmedlem, formand Udvalget for Bolig- og byudvikling

Mødet blev afviklet virtuelt, og der forelå en dagsorden med 16 punkter, og jeg vil nøjes med enkelte nedslag.

Godkendelse af en række renoveringsstøttesager i Landsbyggefonden (punkt 3)

Punktet afspejler en tæt kobling mellem kommune og almene boligselskaber, herunder i et økonomisk perspektiv. Byrådet skulle tage stilling til, om kommunen skal stille garanti og yde kapitaltilførsel i forbindelse med, at Landsbyggefonden yder støtte til 3 renoveringsstøttesager (AAB, Lejerbo Farum, Boligselskabet Farumsødal).

Folketinget har indgået en boligaftale, som har til formål at fremrykke investeringer i de almene boliger. Alene i 2020 er der fremrykket investeringer for 12,0 mia. kr., som også kommer Furesø Kommune til gode.

Kommunen skal stille garanti for den del af de støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi og yde kapitaltilførsel på 300.000 kr. Beløbet finansieres af de resterende midler til grundkapital (som vi konservative ”holder øje med”).

Byrådet godkendte projekterne og de økonomiske konsekvenser.

Farum Fjernvarme a.m.b.a. – godkendelse af vedtægtsændring og udpegning af medlemmer til repræsentantskab (punkt 4)

Dette punkt ser jeg som et udtryk for en positiv udvikling af samarbejdet mellem kommunen og Farum Fjernvarme. Byrådet skulle på mødet beslutte at godkende ændring af Farum Fjernvarmes vedtægter samt vælge 4 medlemmer til Farum Fjernvarmes repræsentantskab, som følge af, at selskabet har udvidet repræsentantskabet med bl.a. en gruppe til at repræsentere kommunale ejendomme. Den ene af de fire pladser gik til Lars Carstensen.

Lokalrådets handleplan 2021-2022 (punkt 9)

De strategiske og politikredsdækkende fokusområder er dækkende for hele politikredsen og er besluttet i regi af kredsrådet. Handleplanens lokale fokusområder er udarbejdet i samråd med- og godkendt af Lokalrådet i Furesø Kommune. Formålet med handleplanen er at sikre sammenhæng i det kriminalpræventive arbejde i Furesø Kommune.

Lokalrådet har godkendt følgende lokale og kommunespecifikke fokusområder for 2021-2022:

 1. Bo Trygt Furesø – forebyggelse af indbrud.
 2. Tryg Furesø – indsatser i Farum Midtpunkt og andre relevante steder i kommunen.
 3. Uhensigtsmæssig adfærd og forebyggelse af rusmidler.
 4. Fokus på forebyggelse af vold i nære relationer.

Alle emnerne er væsentlige set med konservative briller.

Ejerkommunernes valg af selskabsform i Indsamling på Tværs I/S (punkt 10)

Som følge af byrådsbeslutning i juni 2020, skal den fremtidige selskabsformen i Indsamling på Tværs I/S. (affaldsindsamling red.) fastlægges ved udgangen af december 2020.

Det er fortsat et emne som deler vandene, men et flertal var trods alt loyal overfor den tidligere beslutning, som nu blev præciseret i Byrådets beslutning.

Et samlet Byråd besluttede:

 • Beslutning om valg af selskabsmodel træffes i 4. kvartal 2022.
 • Der gennemføres en administrativ markedsundersøgelse hurtigst muligt efter IPTkontrakternes udløb i maj 2021. Det bemærkes, at Furesø Byråd ønsker at arbejde for en egentlig markedsafprøvning i 2021, så vidt muligt gennem et udbud/kontrolbud.

Byrådet på nær Enhedslisten og Radikale Venstre besluttede endvidere:

 • Furesø ønsker at der sker en markedsprøvning gennem et egentligt udbud og forudsætter, at der ikke til Ressourceindsamling tilføres/hjemtages yderligere opgaver uden forudgående beslutning herom i de enkelte ejerkommuner.

Strukturelle rammer i relation til Handleplan 1 – Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019 – 2022 (punkt 15)

Så var turen kommet til Byrådet, som skulle drøfte og tilkendegive holdning til indførelse af røgfri kommunale legepladser samt indførelse af røgfri kommunale idræts- og fritidsfaciliteter i Furesø Kommune. 

Furesø Kommune har allerede iværksat en række initiativer omkring forebyggelse af rygning og alkohol. I forhold til strukturelle tiltag, der kan begrænse rygningen lægges der op til, at tilgangen bliver henstillinger og nudging.

Forud for Byrådsmødet havde emnet været på dagsorden i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, Udvalg for kultur, fritid og idræt, Udvalg for skole og ungdomsuddannelse samt Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling. Det var et emne som gav anledning til mange (ideologiske) synspunkter forud for mødet i Økonomiudvalget. I Økonomiudvalget var der generel opbakning til initiativer, der kan reducere rygning blandt børn og unge, herunder at begrænse rygning i og omkring kommunale udendørs miljøer, hvor der færdes børn. Økonomiudvalget havde også en lang drøftelse med flere forskellige afstemninger. Det var ikke gjort med det, og det føltes på et tidspunkt som om, at forslag til nye formuleringer og afstemningstemaer i Byrådet ingen ende ville tage.

Det hele endte dog med nedenstående beslutning både i Økonomiudvalget og Byrådet med forskellig opbakning ift de enkelte punkter (opbakning fra C til alle tre punkter):

 1. At der fremover ikke ryges på kommunale legepladser. Og at der opfordres til dette gennem opsætning af skilte.
 2. At drøfte med Furesø Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget om hvordan vi fremmer, røgfrie kommunale idræts- og fritidsfaciliteter. Dialogen gennemføres i 1. kvartal 2021.
 3. At forvaltningen indleder dialog med boligforeninger mv. om røgfrie legepladser.

Furesø Kommunes boligpolitik – endelig vedtagelse (punkt 17)

Boligpolitikken har været i høring i otte uger fra den 3. juli 2020 til den 28. august 2020.  Boligpolitikken skal ses i sammenhæng med Vision Furesø og 2030-målsætningerne for Furesø Kommune. Boligpolitikken skal også ses i sammenhæng med Plan- Agenda 21-strategi og vil indgå i det kommende arbejde med kommuneplanrevision.

I den endelige udgave af Boligpolitikken er der taget højde for de værdifulde og relevante høringssvar, vi har modtaget. Herunder ift erhvervsområderne, som førte til ændret formulering og ift præciseringer omkring antal boliger. 

Jeg ser den endelige udgave som en række pejlemærker og et brugbart styringsredskab i udvikling, hvor fokus holdes på, at det ikke må ske på bekostning af ”det grønne og det blå” ligesom lokalsamfundenes særkender skal bevares.

Boligpolitikken blev vedtaget af et flertal.

Nedlæggelse af § 34-forbud efter naturbeskyttelsesloven (punkt 18)

En vigtig sag for hele kommunen men ikke mindst for Bregnerød. Vores mand på tinge Egil, gør hvad han kan, så vi håber på det rigtige udfald.

Nu har Byrådet i hvert fald besluttet, at:

 • Indlede en fredningssag for en del af Stavnsholtkilen.
 • Tage kontakt til Danmarks Naturfredningsforening for at afklare, om DN vil være medrejser af et fredningsforslag.
 • Give forvaltningen mandat til at nedlægge et § 34-forbud i og omkring interesseområdet ved Bregnerød,

Spildevandsplan 2020 – til endelig godkendelse (punkt 20)

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af de politiske beslutninger, der senere måtte blive truffet med investeringsaftaler og implementering af delområdeplaner. 

OBS: Lovgivningen fastlægger, at grundejere skal afholde udgifter til eventuelle kloakomlægninger på egen matrikel. Delområdeplanerne kan derfor få økonomiske konsekvenser for såvel taksterne som for private grundejere og kommunale ejendomme

Spildevandsplanen vil blive implementeret i delområdeplaner, hvis prioritering vil blive genovervejet efter gennemførelse af en områdeanalyse for hele kommunen i 2021. Den første delområdeplan, omfattende Farum By og Stavnsholt, sættes i gang i 2021. I forbindelse med udarbejdelse af de enkelte delområdeplaner vil de konkrete økonomiske konsekvenser blive nærmere belyst – og det vil vi konservative give stor bevågenhed.

Forslag om bedre udnyttelse af erhvervsareal

Et konservativt indspark til arbejdet med den kommende kommuneplan, af Susanne Mortensen (K) og Lars Carstensen (K) (bragt i Furesø Avis)

Vi konservative ønsker at udvikle erhvervslivet i Furesø Kommune. Det gør vi, fordi vi mener, at det er vigtigt med lokale arbejdspladser.

Optimering af væsentlige erhvervsområder i Furesø

Derfor foreslår vi en ny mulighed for fortætning i erhvervsområderne. Det kan gøres ved, at den tilladte bebyggelsesprocent sættes op, så der kan bygges mere på de enkelte parceller, men også ved at vi faciliterer mageskifter, så der kan dannes større enheder.

Fra politisk hold kan vi hjælpe erhvervslivet på vej ved at sikre, at der er gode erhvervsarealer til rådighed, så erhvervslivet har de samme eller bedre muligheder for at trives i Furesø Kommune, som i andre kommuner.

Det kunne man gøre ved at udvide vores erhvervsarealer, men det er ikke ligetil, for vi vil også bevare naturen. Det grønne præg er en af de ting, som gør vores kommune unik, og det skal vi værne om.

En fortætning vil give erhvervslivet mulighed for at udnytte arealerne mere effektivt. Det vil skabe lokale arbejdspladser med mindre behov for pendling, samtidig med at vi sparer naturen. Og i sidste ende flere skatteindtægter til kommunen.

Vi tager idéen med i arbejdet med den kommende kommuneplan og håber, at øvrige partier er med på idéen.


Comments are closed.