Generalforsamling 2019

Sted: Skovhuset, Ballerupvej 60, Værløse

Tid: 29. Januar 2019

Gæstetaler: Borgmester Ole Bondo

Skovhuset kunne rumme mange flere deltagere, og arrangementet fortjente det.

Borgmester Ole Bondo:

Borgmester Ole Bondo holdt et tilbageskuende indlæg om et ualmindelig godt samarbejde  med Konservative. Bl.a. blev det fremhævet, at samarbejdet med Susanne Mortensen i Finansministeriet havde resulteret i en absolut god ordning med Staten om afvikling af kommunens arv fra Farum, den kæmpe gæld. Der er nu truffet en fornuftig afviklingsordning  med en rimelig forrentning af de ca. 2.5 mia. kroner.

I det daglige støtter Ole Bondo sig meget til den konservative gruppe og har med omhu undgået afstemninger, hvor Enhedslisten kan blive stemmen på vægtskålen. Som Ole sagde, nogen kalder mig skabskonservativ, og måske er der en sandhed i det. Fra salen tilbød man ham straks medlemskab til nogen moro.

Ole Bondo indledte med at fortælle, at det i år er 10-års jubilæum for samarbejdet mellem konservative og Socialdemokratiet i Furesø Kommune. Samarbejdet mellem socialdemokratiet og de konservative har resulteret i et godt og bredt politisk samarbejde i Byrådet. Ole Bondo lagde vægt på, at kommunesammenlægning mellem Værløse og Farum ikke var en helt let opgave, idet Farum havde en stor gæld med sig i sammenlægningen. Der var forskel i skatteprocenten og den blev først udlignet i 2011.

Ole Bondo lagde desuden vægt på, at konservative og socialdemokratiet har mange fælles interesser for kommunens politik. Her nævnte han: erhvervslivet, skoleområdetog god service for borgerne.

Furesø er en Kommune i rivende udvikling: Der skal bygges 430 nye boliger på Flyvestation Værløse (Sydlejren). Der skal bygges ny ældreboliger. På Farum Bytorv skal der udvides ligeledes med boliger og erhvervsareal, ligesom der på grunden ved gamle rådhus  også skal bygges nye boliger. Det  betyder, at der flytter flere borgere til kommune. Ole havde oplevet, at mange borgere fra andre kommuner anbefaler borgere at flytte til Furesø.

Ole så 10 år frem i tiden, og i fremtiden er det vigtigt, at Furesø kommune udvikler sig og tager højde for, at der er en vekslingsvirkning mellem børneliv, unge, ældre og familier med forskellige krav til boligsammensætningen. Desuden nævnte Ole lidt om udligningssystemet. Furesø kommune betaler ca. 300 millioner kr. til andre kommuner både i Jylland og københavnsområdet. Halvdelen til kommuner i Hovedstadsområdet, hvilket er helt urimeligt.

Byrådet havde sendt en delegation ind til Ministeriet for at rejse denne udligningsproblemstilling, hvilket resulterede i at en ekstrabetaling på kr. 25 mio. blev udskudt.

Afslutningsvis nævnte Ole, at kommunen arbejdede med at få styr på støjgener fra trafikken gennem Farum. Der er også pres på motorvejsnettet, hvor der passerer mange biler   igennem hver dag. Motorvejsnettet skal måske udbygges, så der er en krævende opgave i at få dæmpet  støjen fra trafikken. Ole ønskede, at de gode samarbejde også fortsatte de næste 10 år.

Egentlige generalforsamling

1. Valg af dirigent

Torben Qvist valgt med akklamation

2. Referent:

Jens Fokdal

3. Formand Henrik Røginds Beretning om foreningens virke i 2018:

Henrik begyndte sin beretning med: Så er der gået endnu et år siden vi sidst var samlet til den ordinære generalforsamling. Året har båret præg af konsolidering efter kommunalvalget og forberedelse frem mod næste folketingsvalg, som jo er lige på trapperne

Samarbejdet med byrådsgruppen: Beretningen om det konservative arbejde i byrådet vil jeg overlade til vores byrødder. Men jeg vil gerne rose dem for at inddrage bestyrelsen i det politiske arbejde. Vi har aldrig været så velinformerede som nu og møder altid velvillighed, når vi kommer med vores input. En kommune er en kompliceret størrelse og det kræver i sig selv et kæmpe arbejde at sætte sig ind i sagerne.  Hvis ikke man er meget omhyggelig risikerer der at smutte ting igennem, som ikke tjener kommunens borgere. The devil is in the detail – og det kræver flid, omhu, og politisk tæft at gøre sin indflydelse gældende.  Godt arbejde!

Ny folketingskandidat: I samarbejde med Det konservative folkeparti i Egedal har vi valgt ny folketingskandidat – Egil Hulgaard, som også senere i aften får lejlighed til at redegøre for tankerne bag sin kampagne.

Sammen med Egedal er der nedsat en kampagnestyregruppe, hvor formænd og næstformænd indgår sammen men Egil og hans kampagneleder – dagens udmærkede ordstyrer, Torben Qvist.

Den daglige kampagnevirksomhed vil blive tilrettelagt af kampagnelederen og han vicekampagneleder, Rikke Blak-Kristiansen, som jo også bidrog ved forrige års kampagne til kommunalvalget. Der vil naturligvis være tæt samarbejde med bestyrelsen – og fortvivl ikke: Der er opgaver nok til alle. Frivillige er meget velkomne. Der er mange opgaver: Ophængning af plakater, uddeling af brochurer, kaffe og kage til møder eller arrangementer, moralsk opbakning, smil og gode ideer.    Og selvfølgelig penge: Det er dyrt at føre valgkamp, alle bidrag er velkomne

Hvis vi får et kanonvalg i storkredsen, er der en realistisk mulighed for at få to folketingsmedlemmer – ambitiøst, men ikke umuligt.

Og så skylder vi også at fortælle, at et andet af vores bestyrelsesmedlemmer er blevet folketingskandidat: Joachim Hjorting stiller op på Bornholm. De har fået en fremragende kandidat og vi ønsker ham al mulig fremgang. Husk: Det handler om færger!

Generalforsamling: Blev afholdt 30. januar her i Skovhuset. Bestyrelsen blev styrket med to suppleanter, som har bidraget med nye kræfter og ideer.
Grundlovsmøde 5. juni: Blev afholdt af kollegerne i Egedal ved et velbesøgt møde på Græstedgård.

Politiske workshops: I foråret havde vi lagt op til to spændende politiske workshops om hhv. ghettodannelse og ungepolitik. Desværre måtte de begge aflyses på grund af beskeden tilmelding.
I bestyrelsen har vi gransket i årsagen til den manglende interesse. I første omgang har vi valgt at tolke det som en vis ’mæthed’ ovenpå en travl kommunalpolitisk sæson, hvor vi havde stor succes med at afholde lignende workshops. Vi har ikke planlagt nye workshops, men når vi kommer på den anden side af folketingsvalg og valg til Europaparlamentet vil vi tage spørgsmålet op på ny – som et muligt led i vores arbejde frem mod næste kommunalvalg.

Landsråd i København 22-23. september. Furesø stillede med en stor delegation på 15. Det er altså meget godt ud af 90 medlemmer. Landsrådet var præget af politisk opbygning frem mod folketingsvalget og gennemgang af partiets 4 politiske mærkesager:

 • Hjælp og omsorg, når der er brug for det
 • Respekt for loven og vores fælles værdier
 • Lavere skat og virksomheder i vækst
 • En god start på livet

Alle glimrende konservative kernebudskaber, men det var tydeligt, at de delegerede savnede et fokus på vores grønne profil. Vi kan jo håbe, at det giver anledning til lidt eftertanker i partiet.

Vi var – mig bekendt for første gang – som vælgerforening kommet med en indstilling til Landsrådet. Den handlede om datasikkerhed og blev vedtaget. Det har knebet lidt mere med at fornemme, at folketingsgruppen har arbejdet med vores input. Det følger vi op på.

I den forbindelse vil jeg gerne opfordre til, at medlemmerne kommer med input til emner for en evt. indstilling til dette års landsråd. Jeg har nogle foreløbige tanker om, at emnet kunne være ligestilling, men andre forslag er velkomne – meget gerne inden udgangen af februar.

Guidet tur i Syd lejren 29. september: Under kyndig vejledning af John Allentoft og Egil Hulgaard fik fremmødte medlemmer indsigt i om- og udbygning af Sydlejren på Flyvestationen.

Bestyrelsesmøder: Vi holder bestyrelsesmøde den første mandag i hver måned, så det er blevet til nogle stykker i løbet af året. Et enkelt møde måtte aflyses, da der var udsigt til meget sparsomt fremmøde – vi er alle travle folk. Men ellers har møderne været præget af livlig debat, godt humør og stor iver for at styrke partiet både lokalt, regionalt og nationalt.

Nyhedsbrevet: Vi lægger mange kræfter i vores nyhedsbrev, som der udkom 9 ordinære og et ekstraordinært nummer af i 2018.  Nyhedsbrevet læses af andre end vore egne medlemmer. Andre vælgerforeninger i storkredsen er fulde af beundring over vores indhold. Og det sendes nu til pressen og lægges på vores hjemmeside. Det store arbejde med at opsætte og redigere nyhedsbrevet står Per Lausen for med sin utrættelig indsats. Han er en sand indpisker.

Medlemsstatus: Vi har aktuelt 94 medlemmer. Siden sidste generalforsamling har vi sagt farvel til 8 og budt 8 nye medlemmer velkomne. Til slut vil jeg blot sige et stort tak til bestyrelsen og til byrådsmedlemmerne for jeres arbejde og til de, der har bidraget med frivillig indsats eller økonomisk støtte.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab:

Kasserer Erik Hammer redegjorde for det reviderede regnskab.

Regnskabet godkendt

5. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling

Kontingentet skal fastholdes til næste generalforsamling. Kontingentet udgør:

Alment medlemskab 450 kr., ægtefællesats 375 kr. årligt, pensionist 250 kr. årligt, ægtefælle pensionist 250 kr. årligt, ungesats 350 kr. årligt , ung konservative 100 kr. årligt, tilbud 100 kr.

Kontingentfastsættelsen blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen indstiller, at lokalvedtægterne harmoniseres med partiets vedtægter, således som de blev ændret på Landsrådet i september. – Tilføjelsen til første afsnit i standardvedtægternes § 4 tilføjes i § 4 i vedtægterne for Det Konservative Folkeparti i Furesø Kommune således, at første afsnit i § 4 kommer til at lyde således:

”Enhver borger, der tilslutter sig partiets program og vedkender sig Det Konservative Folkepartis idé og politik, kan optages som medlem af vælgerforeningen. Intet medlem kan samtidig være medlem af et andet politisk parti. Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab.”
(Kursiv tekst er selve ændringen)

Forslaget blev godkendt.

7. Beretning fra den konservative gruppe i Region Hovedstaden

Christoffer Buster Reinhardt redegjorde for det politiske arbejde i Regionen. Buster fortalte, at han i forbindelse med at Regionerne evt. skal nedlægges i 2021 er opsagt som regionsrepræsentant. Han hørte om opsigelsen d. 16. januar 2019 ved fremlæggelse af Sundhedsreformen.

Buster gav en indsigt i, hvordan de nye Sundhedsfællesskaber skal organiseres, når regionen skal nedlægges. Furesø bliver knyttet til et sundhedsfællesskab der får tilknytning til Herlev og Gentofte sygehuse.

Der er i øjeblikket et fødselsboom i regionen. Derfor er der oprettet flere basisfødestuer. Akutklinikkerne er blevet bevaret i lokalområdet. Der er sikret et børnehospice i regionen. Alle skal have ret til egen læge, og bedre tilgang til privathospital og patientvejledning. Regionen forhandler om 1813 med de praktiserende læger. Der udbygges med store nye byggerier på sygehusområdet i Herlev, Gentofte og Hillerød. Forslag om et landsdækkende 1813 nummer vil alene indebære omstilling til de forskellige regioner.

8. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik

8.1 Lars Carstensen indledte sin beretning fra byrådsgruppen

Endnu et år er gået og tiden går hurtigt.  Konkret eksempel:  Sidste år have vi lige overstået  valgkampen – nu er der allerede gået et år. Hvordan er det så? Man kan bruge al sin tid, men det er sjovt. Man må vælge sine kampe.

Vi gik til valg på:

 1. Stabil økonomi
 2. Ro omkring skatten
 3. Langsigtet boligpolitik

Uddybning af de tre punkter:

 1. Stabil økonomi – ikke noget overforbrug, ikke flere swaplån, afdrag på gælden.
 2. Ro omkring skatten: Skattestop og lettelse af dækningsafgiften.
 3. Langsigtet boligpolitik – tilgodese unge og ældre. Ikke mere beton og ghetto. Fremtidsudsigterne –  hvad vil vi? Hvor går grænsen for udbygning? Kan vi begrænse de almennyttige boliger?

De mærkesager vi lovede at arbejde for:

 1. Vi vil indbrud til livs nu!
 2. Verdens bedste skoler!
 3. Bevar de små dagsinstitutioner!
 4. Flere arbejdspladser!
 5. Et Furesø for alle!
 6. Styr på økonomien!
 7. En hånd til handelslivet!
 8. En sammenhængende befolkning!

3 kampe vi har taget i 2018:

 1. Udligningskrisen – gav os skattestoppet!
 2. Kildehuset – der ER forskel på os og socialdemokraterne!
 3. Affaldssorteringen – hensynet til borgerne vægter højere hos os end på venstrefløjen

Budgetforhandlingerne:

Det vi konservative opnåede: Det var ikke så lidt!

Et budget kun vedtaget med konservative stemmer ville sikre:

 1. At vi ikke bruger rub og stub
 2. At vi kan klare uforudsete udgifter
 3. At vi kan bibeholde skatteniveauet
 4. Kloge investeringer så vi på sigt kan sænke skatten
 5. At der ikke lå 25 millioner i fiktiv indtægt fra en ændret udligningsordning i år 2021 og  2022.

Den politiske situation: rødt flertal . Man kan ikke få alt. Vi er tilfredse! langt forhandlingsforløb.

Budgetanalyser på samtlige forvaltningsområder

”Målet er at fremlægge konkrete anbefalinger til optimering af driften samt at fremme en innovationskultur, hvor medarbejdere og fagudvalg bidrager til en løbende udvikling af kommunens service.”


Comments are closed.