Væk med ejendomsværdiskatten – måske en avancebeskatning i stedet

Af Per Lausen, bestyrelsesmedlem

Der opkræves i dag grundskyld og ejendomsværdiskat af vores private boligejendomme.

Begrebet værdi af egen bolig blev indført med statsskatteloven i 1903 og fortsatte til år 2000, hvor den blev afløst af ejendomsværdiskatten i forbindelse med Pinsepakken. Lejeværdien var en beskatning af den indkomst, man kunne forvente at have ved udlejning af boligen, uanset om det var til tredjemand eller en selv! Den primære begrundelse for ændringen i år 2000 var, at lejeværdibegrebet var svært at forstå for mange skatteydere. Ordningen var da også helt urimelig. Husejerne bliver straffet for selv at sørge for deres boliger og ikke på nogen måde ligge samfundet til last. Ejendomsskatterne burde derfor afskaffes.

Ejendomsværdiskatten udfylder desværre samme rolle som lejeværdiskatten. Grundskylden derimod blev i sin tid indført for at beskatte de forventede stigninger i jordpriserne, så man kunne holde priserne i ave. Grundskylden beregnes af grundens værdi. Ejendomsværdiskatten beregnes af den samlede ejendomsværdi.

Særlige regler om indefrysning

Såfremt ejendommene ikke er overbelånt, kan der for pensionister ske indefrysning af grundskylden mod et årligt rentetillæg. Ved salg af boligen skal den indefrosne grundskyld betales tilbage til kommunen. Men bemærk, ejendomsværdiskatten kan ikke indefryses på samme måde.

Regeringen har besluttet en betydelig omlægning af beregning af ejendomsskatterne, som vi ikke skal komme nærmere ind på her. Men idegrundlaget i den nye ordning er stadig betaling af grundskyld og betaling af ejendomsværdiskat.

Håbløs økonomi især for seniorerne

Generelt må det siges, at ejendomsskatterne er ganske urimelige. Der betales f.eks. ikke ejendomsværdiskat af andelsboliger, og lejerne går helt fri. Reelt er der tale om formueskat, som vi i øvrigt har afskaffet. Men se Skatteministeriets skema ovenfor med beregning af ejendomsværdiskat. Kolonnen længst til højre passer nogenlunde på en pænere villa i Furesø. I eksemplet skal husejeren ud over grundskylden anslået til kr.
25.000.- betale en ejendomsværdiskat på kr. 65.200.-. I alt omkring kr. 90.000.- årligt, som folk skal betale af deres nettoindkomst. Altså et ganske betydeligt beløb. Det må konkluderes, at en Furesøborger ikke kan blive i huset, hvis man alene skal leve af folkepensionen, og det uanset at huset måske er gældfrit.

Derfor går Det Konservative Folkeparti ind for en total omlægning af boligskatterne. Tanken er, at især ejendomsværdiskatten ikke skal betales løbende. I stedet overvejes det, at den manglende løbende skattebetaling erstattes af en avancebeskatning ved salg af ejendommen. På den måde betales skatten, når ejeren har noget at betale med, nemlig provenuet fra salget.

Med den foreslåede ordning kan de fleste blive boende i deres huse og ejerlejligheder. Folk kan beholde sommerhuset, og familierne får frigjort penge til privatforbrug, som styrker væksten i samfundet.

Der er allerede regler for avancebeskatning af erhvervsejendomme, så det er nemt at tage udgangspunkt i den model. – I vore nabolande har man arbejdet med avancebeskatning i mange år, og ja, der smutter måske lidt småpenge under bordet, men i hovedtrækkene virker ordningen fint.

Det er svært at argumentere imod Det konservative Folkepartis forslag, men der ligger en politisk uvilje mod begrebet avancebeskatning. Det lyder for socialistisk, så derfor er der indtil videre ikke enighed i blå blok. Men tænk sagen igennem. Det er en god ide. – Allerhelst skulle både grundskyld og ejendomsværdiskat helt afskaffes.


Comments are closed.