Udvalget for Digitalisering & Innovation

Der er skabt et nyt udvalg under Byrådet, som hedder udvalget for Digitalisering & Innovation. Udvalget er et udtryk for at digitalisering bliver sat på dagsordenen i Furesø Kommune endda kombineret med innovation. Forbilledet for udvalget er Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet.

Viceborgmeter Lars Carstensen er formand for dette udvalg.

Se også Frederiksborg Amtsavis.

Baggrund

Borgerne efterspørger individualiserede og fleksible løsninger fra kommunen, der svarer til dem, de oplever i den øvrige del af deres liv. Udgiftspresset vokser på de store velfærdsområder og der skal tænkes i nye brugerdrevne løsninger. Samtidig hermed accelererer den teknologisk udvikling, og digitale teknologier og datasikkerhed fylder mere og mere for borgere og virksomheder. Udvalget for Digitalisering og Innovation skal have fokus på organisering, effektivisering og nye løsninger på tværs af kommunen. Med henblik på at skabe råderum til forbedring af velfærden og øget kvalitet i opgaveløsningen arbejdes der med:

 • IT-strategi og digitalisering;
 • IT-sikkerhed;
 • tværgående innovationsprojekter
 • velfærdsteknologi; og
 • Aktivt medborgerskab og borgerinddragelse.

Udvalgets opgaver

I udvalget vil vi arbejde på at gøre det lettere og mere enkelt for kommunens medarbejdere og institutioner at løse deres kerneopgaver effektivt. Ved at skabe gode rammer for både medarbejdere og ledere er vi med til at videreudvikle kommunen, så den er rustet til nutidens og fremtidens udfordringer.

Vi vil være optagede af at implementere gode løsninger og at skabe resultater med værdi for kommune, borgere og medarbejdere ved at bidrage til værdiskabende forandring. Det gør vi gennem fokus på digitalisering og innovation samt en evidensbaseret tilgang til udviklingen af kommunen med fokus på kvalitet i servicen overfor kommunens borgere.

Udvalget kan pege på nye løsninger, som ændrer den måde opgaverne bliver løst på i alle områder i kommunen ud fra disse overskrifter:

Effektivisering:

 • Fjerner unødvendige arbejdsgange der ikke skaber værdi for borgerne.
 • Peger på hvor ressourcer kan bruges mere effektivt.
 • Sikrer at borgerne oplever bedre og mere enkel betjening på kommunens platforme.

Innovation:

 • Sætter innovation på dagsordenen og arbejder for at skabe en innovationskultur.
 • Indgår partnerskaber med forskere og andre innovationsagenter og indgår i udviklingssamarbejder.
 • Stiler efter at Furesø vinder Digitaliseringsprisen.

Medarbejderen i centrum:

 • Sætter medarbejderen i centrum ved at gøre dem i stand til at træffe oplyste beslutninger.
 • Sikrer medarbejderinvolvering i innovationsprocesser for at fremme ideudvikling.
 • Udnytter teknologi til at sikre god Work/Life-balance for medarbejderne og betjening når borgerne har brug for det.

Teknologi:

 • Anvender en passende mængde af automatisering.
 • Samler kommunens IT-anvendelse og investeringer i ét udvalg.
 • Fastlægger kommunens innovations- og digitaliseringsstrategi.

Comments are closed.