Organisationsstruktur

I det følgende en summarisk opbygning af partiets organisation baseret på partiets vedtægter samt de af hovedbestyrelsen fastsatte standardvedtægter.

Vælgerforeningen

Der er en naturlig geografisk overensstemmelse mellem vælgerforeninger og kommunerne, idet der er én vælgerforening i hver kommune.

De lokale organisatoriske og politiske funktioner varetages i vælgerforeningerne. De væsentligste opgaver for disse vælgerforeninger er opstilling af konservative kandidater til byråd/kommunalbestyrelser og Folketing samt at fungere som samlingssted for konservative vælgere. Medlemmerne af de lokale vælgerforeninger har direkte indflydelse på bl.a. kandidatopstillingerne. Vælgerforeningen nedsætter desuden et kredsudvalg.

Se vedtægter for Konservative i Furesø

Kredsudvalget

Vælgerforeningens bestyrelse nedsætter et kredsudvalg for hver opstillet folketingskandidat. Udvalget har til opgave at tilrettelægge og gennemføre folketingskandidatens kampagne.

Alle kredsudvalg konstitueres med en kampagneleder, der i samarbejde med folketingskandidaten leder arbejdet i kredsudvalget.

Storkredsen

De ti storkredse er et organisatorisk led, som følger de geografiske grænser, der er vedtaget ved lov i forbindelse med valgkredsreformen.

Storkredsen fungerer som bindeled mellem vælgerforeningerne og hovedbestyrelsen samt som sparringsforum for storkredsens vælgerforeninger. Storkredsen koordinerer derudover samarbejdet mellem vælgerforeningerne. I storkredsbestyrelsen sidder bl.a. de lokale vælgerforeningsformænd.

Storkredsen forestår opstilling af kandidater til Europaparlamentet og fører kampagner ved Europaparlamentsvalgene. Derudover spiller storkredsene en rolle som politisk bagland for de regionsmedlemmer, der er valgt i storkredsen. Det er ligeledes storkredsen, der nedsætter regionsudvalg.

Regionsudvalg

De fem regionsudvalg er nedsat af de ti storkredse. Regionsudvalget består af ti medlemmer. De syv vælges af storkredsbestyrelserne i regionen i forhold til stemmetallet ved seneste afholdte regionsvalg, dog således at alle ’storkredse’ er repræsenteret af mindst ét medlem. Formanden for den konservative regionsrådsgruppe er født medlem. De sidste medlemmer udpeges af Konservative Ungdom og Danmarks Konservative Studerende i regionen.

Regionsudvalgene forestår arbejdet med regionsvalget, herunder opstilling af den konservative liste til valget.

Formandsmødet

Formandsmødet er højeste myndighed i alle organisatoriske spørgsmål. Det er på dette møde, at partiets generalsekretær aflægger partiets organisatoriske beretning om året, der er gået. Derudover fastlægges kontingentet til partiet. På Formandsmødet vil forskellige temaer blive taget op til diskussion.

På Formandsmødet deltager bl.a. formænd og næstformænd fra de lokale vælgerforeninger.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen leder alle anliggender under ansvar over for Formandsmødet og Landsrådet.

Hovedbestyrelsen består bl.a. af partiformanden, partiets to næstformænd, storkredsformændene og en repræsentant for hver storkreds valgt på storkredsenes generalforsamlinger.

Hovedbestyrelsen nedsætter et Økonomi- og Erhvervsudvalg samt et Vedtægtsudvalg. Derudover kan hovedbestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg i forbindelse med igangsættelse af nye initiativer til udvikling af partiorganisationen.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget fører tilsyn med partiets virksomhed og sikrer, at hovedbestyrelsens beslutninger gennemføres og at partiets daglige drift – organisatorisk og administrativt – fungerer tilfredsstillende.

Landsrådet

Landsrådet afholdes hvert år i september, oktober eller november.

Landsrådet er åbent for alle partiets medlemmer, og det er partiets højeste myndighed i alle politiske spørgsmål. Det er på Landsrådet, at partiets program fastlægges.


Comments are closed.