Vi vedtog budgettet – hvad opnåede vi?

Af Lars Carstensen, gruppeformand, viceborgmester, udvalgsformand, byrådsmedlem

Nu hvor budgettet er vedtaget, kan jeg med ro i sindet fortælle, hvad vi konservative opnåede. For det var ikke så lidt!

Helt overordnet ville et budget, som kun var vedtaget med konservative stemmer, i højere grad sikre, at vi lægger noget til side til fremtiden. Det ville sikre, at vi ikke bruger rub og stub på hvert eneste forvaltningsområde. Det ville sikre, at vi kan klare uforudsete udgifter uden pludselige besparelser andre steder. Det ville sikre, at vi kan være stensikre på, at vi kan bibeholde skatteniveauet og ved kloge investeringer på sigt sænke skatten. For pengene har det nu en gang bedst i borgernes lommer! Det ville også sikre, at der ikke lå 25 millioner i fiktiv indtægt fra en ændret udligningsordning i år 2021 og 2022. Det er for usikkert til, at vi kan basere økonomien på det. Vi må for alt i verden sikre, at en mislykket forhandling om en reduktion af kommunens udligning ikke fører til en skattestigning.

I byrådet er den politiske situation sådan, at socialdemokraterne kan danne et flertal med Enhedslisten, og dermed kunne de holde alle de borgerlige partier udenfor indflydelse. Set i det lys mener jeg, at vi kan være mere end almindeligt tilfredse med de ting vi har opnået.

Forhandlingsforløbet var langt. Vi begyndte reelt i august med de første bilaterale møder med borgmesteren. Derefter fulgte et budgetseminar for hele byrådet og endnu flere budgetmøder. Fokus i forhandlingerne var dels de finansielle rammevilkår, dels det sparekatalog, som forvaltningen havde fremlagt, og dels de forslag som de forskellige partier (herunder konservative) kom frem med.

Budgetanalyser på samtlige forvaltningsområder

Jeg kan ikke påstå, at hver en sten blev vendt, for som jeg var ude og sige i lokalaviserne i august, handlede forhandlingerne reelt kun om en lille del af budgettet. Langt de fleste midler var allerede lagt til rette med en videreførelse af det forrige budget. Det drejer sig om meget store udgiftsposter i 100-millionerklassen, som det kræver grundige analyser og konsekvensberegninger at ændre på. Og det er netop den første ting jeg vil nævne, som vi fik med i budgetaftalen: Der bliver lavet budgetanalyser på samtlige forvaltningsområder i løbet af 2019. Budgettet er toårigt – så min forhåbning er, at vi vil være rustede til at nå helt i bund i budgettet i forhandlingerne i 2020. I budgetaftalen er målet med budgetanalyserne defineret på denne måde: ”Målet er at fremlægge konkrete anbefalinger til optimering af driften samt at fremme en innovationskultur, hvor medarbejdere og fagudvalg bidrager til en løbende udvikling af kommunens service.”

Skatterne holdes i ro. Dette var et kardinalpunkt for os konservative. Uden fastholdt skat ville vi ikke gå med i en budgetaftale. Vi fik en fastholdt skat, og vi fik endda fortsat den gode linje med at gradvist sænke dækningsafgiften på erhvervsejendomme. Dækningsafgiften er en skat på erhvervsejendomme som kun storbykommuner opkræver. Den giver meget få penge i kommunekassen og den er derfor et vigtigt instrument til at fremstå som en erhvervsvenlig kommune. Og erhvervslivets øvrige skattebetaling er vigtig for at få kommunens økonomi til at hænge sammen.

Desuden er der direkte afledte effekter af et styrket erhvervsliv, idét kommunen lettere kan afsætte arbejdsledige og personer, som har svært ved at passe et ordinært job. Det er altså en gevinst for kommunen, en gevinst for erhvervslivet og ikke mindst en gevinst for de som kommer i arbejde.

Vi konservative prioriterer kulturområdet højt, og vi har kæmpet for at få så få besparelser på kulturområdet som muligt, og det er lykkedes.

Vigtige fingeraftryk på skole- og socialområdet

Vi ser gerne en fornuftig inklusion i folkeskolen, og vi er med til at sikre midler hertil. På skoleområdet er det lykkedes at få en gammel konservativ sag om sammenhængen mellem skoledistrikter og daginstitutioner, med i et rådgivende udvalg om skoledistrikter.

Der bliver afsat midler til at udvide plejehjemskapaciteten. Behovet for plejehjemspladser er stigende og det kan afhjælpes ved at bygge flere plejehjemspladser og arbejde på at borgerne kan blive hjulpet til at blive længere i eget hjem.

Den ny FFO på Solvangskolen, som var en del af aftalen med Solvangskolen om flytningen af Kildehuset, var blevet taget ud af budgettet. Det opdagede Susanne Mortensen under byrådets budgetseminar, så FFO’en blev hurtigt lagt ind i budgettet igen.

På Susanne Mortensens forslag, er der blevet plads til en udvidet afasi-genoptræning på Skovgården (afasi: sprogvanskeligheder efter hjerneskade red.). Funktionstab efter afasi bliver erfaringsmæssigt meget mindre omfattende når der hurtigt sættes ind med genoptræning, og da det kan gennemføres for et beskedent beløb, var det let at få opbakning til det.

På Egil Hulgaards forslag, bliver der oprettet et Advisory Board til byudvikling og arkitektur. Der var tidligere tale om at kommunen skulle ansætte en stadsarkitekt, men dels er det dyrere og dels ønsker vi en meget fleksibel måde at inddrage de rette kompetencer afhængig af opgaverne.

Vi fik Indbrudsbekæmpelse på budgettet

Når det gælder indsatsen mod indbrud, har vi fået vedtaget en pulje til indbrudsbekæmpelse, som grundejerforeninger kan opnå støtte fra. Den pulje er jeg særlig glad for. Der er nemlig ikke udsigt til, at indbrudsproblemet forsvinder med de nuværende tiltag. Der må noget nyt til, og det er det puljen skal skabe grobund for.

Konservativ vetoret omkring flere almene boliger

I Furesø har vi flest almennyttige boliger i Nordsjælland, kun overgået af Helsingør. Vi ville derfor begrænse nybyggeriet af almennyttige boliger. I tidligere perioder har vi oplevet, at der pludselig blev tildelt grundkapital via provenuet fra salg af kommunale grunde. Det holdt hårdt, men det endte med, at vi blev enige om, at denne formulering kom med i budgetaftalen: ”Såfremt der i budgetperioden skulle opstå behov for yderligere grundkapital, skal dette drøftes grundigt i forligskredsen, før der træffes beslutning herom. Indtægter ved grundsalg som led i støttet boligbyggeri kan ikke uden enighed mellem aftalepartierne medgå til finansiering af projektet.” Vi har med andre ord opnået en vetoret mod at tilføre grundkapital via grundsalg.

Vi har haft indflydelse på mange flere ting i budgettet, end der er plads til her. Jeg vil slutte af med at konstatere, at vi har fået stor indflydelse, nok også større end vores mandattal berettiger til, og det kan vi kun være tilfredse med.


This entry was posted in Bestyrelsen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.