Seniorbofællesskabet Ydungaard

Lokalplan trukket tilbage til udvalget til genbehandling

Af folketingskandidat og byrådsmedlem Egil Hulgaard

Syd for Langhuset i Søndergårdskvarteret i Værløse ønsker seniorbofællesskabet Ydungaard at bygge almene seniorboliger. -Der har været stor diskussion om byggeriet – en diskussion, der for alvor er kommet i gang i forbindelse med høringen af lokalplanen og den efterfølgende politiske behandling.

Når Byrådet vælger at udsætte behandlingen af sagen til oktober 2018, skyldes det i høj grad de bekymringer, vi politisk har mødt i forhold til byggeplaner og regnvandshåndtering. Derfor har vi bedt forvaltningen indkalde til et borgermøde med Novafos, DAB, naboer, kommende beboere i Ydungaard, politikere og forvaltning, hvor spørgsmålene kan blive besvaret i et åbent forum af de rigtige personer. Det er mit håb, at alle vil tage positivt imod muligheden for at få spørgsmålene besvaret inden vi endeligt behandler lokalplan 123 for Langhusgrunden.

Forhistorien

I 2014 opfordrede Furesø kommune på baggrund af et politisk flertal VAB/DAB til at ansøge om støtte til opførelsen af et bofællesskab på Langhusgrunden. I marts 2015 godkendte Byrådet en startsag for planlægningen af området. Startsagen indeholdt kort over grunden (og dermed byggeriets placering) samt en foreløbig bebyggelsesplan for grunden med henblik på opførelsen af et seniorbofællesskab.

Tre væsentlige bekymringer

Der har været tre hovedbekymringer i forhold til byggeriet i høringssvar og den efterfølgende dialog: Terrænregulering, byggefeltets placering og håndtering af regnvand.

Det har været en forudsætning for byggeriet af ældreboliger, at grunden jævnes. Terrænreguleringen er en konsekvens af placeringen af byggefeltet og udnyttelsen som seniorbolig. Samtidig indgår terrænets udformning i regnvandsberegningerne. Hvis terrænet ændres, ændres afvandingsmønstrene på grunden. Hvis de planlagte terrænreguleringer ændres, skal man altså tage hensyn til både regnvand, tilgængelighed og naboer.

Byggeriets placering er fastlagt gennem en salgsaftale mellem DAB og Ydungaard og kan derfor vanskeligt reguleres politisk. Det politiske valg består i at sige ja eller nej til om, der må bygges på grunden med de relevante normer for byggehøjde, afstand til skel m.m.

Én af de helt store hurdler i processen har været håndteringen af regnvandet. Problemstillingerne omkring regnvandet er blevet diskuteret, udregnet, planlagt og projekteret i de tre år, der er gået siden godkendelsen af startsagen. Forvaltningen har taget problemet særdeles seriøst og sikret sig, at håndtering af regnvand opfylder gældende normer og dermed medfører færrest muligt gener for de omkringliggende boliger. Det betyder, at der på Ydungaard-grunden etableres regnvandssystemer, der skal kunne håndterer 10-år events, og at større regnskyl end det, håndteres af de LAR-konstruktioner, der er ved at blive igangsat af Novafos i Søndergårdskvarteret.

Husk at lokalplanen ikke er LAR-løsningen
(LAR=Local afledning af regnvand)

De relevante LAR-elementer for Ydungaard-grunden er etablering af en høj kantsten på stien fra byggegrunden til Elmevej, åben vandvej ned ad Elmevej og rørlagt vandvej for enden af Elmevej ned mod Søndersø.

I forbindelse med problemstillingerne omkring regnvandet, er jeg og udvalget gennem diskussionerne med forvaltningen blevet overbevist om, at de specifikke løsninger hhv. på grunden, hen til og ned af Elmevej bliver bygget, så vandet fra Ydungaardgrunden ikke oversvømmer boliger nedenfor byggeriet. LAR- løsningerne for resten af Søndergaardskvarteret håndteres af Novafos i samarbejde med et andet politisk udvalg – UNMG.

Et lønligt håb

En udsættelse har historisk politisk været startskuddet til en eskalering af konfliktniveauet. Det er mit lønlige håb, at udsættelsen af behandlingen af sagen vil føre til en kvalificeret dialog mellem parterne, en afklaring af nogle af bekymringspunkterne og nogle bedre løsninger, hvis de kan findes gennem gensidig dialog – ikke bare mellem politikere og borgere, men bestemt også borgerne imellem.


This entry was posted in Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.