Tale ved budgetvedtagelsen 10. oktober 2014

Af Susanne Mortensen, gruppeformand

Med budget 2015 kan vi også i år præsentere et budget, hvor fokus på ”styr på økonomien” fastholdes og hvor vi fortsætter opsparingen ift Furesøaftalen samt de strategier, som vi har arbejdet efter de sidste år – herunder effektivisering og selvforsyning.

Der er dog også plads til udvidelser og prioriteringer – herunder vil jeg fremhæve at vi konservative er varme tilhængere af, at dækningsafgiften igen i år kan sættes lidt ned. Vi går fortsat efter, at dækningsafgiften afvikles i løbet af indeværende valgperiode J

Som sagt på både ØU ogBR da vi besluttede at nedsætte dækningsafgiften, er vi ikke enige i at det sker efter et ”noget for noget princip” idet vi er fulstændig overbeviste om, at vi kan indgå aftaler med vores erhvervsdrivende også om praktikpladser uden, at det kobles sammen med dækningsafgiften.

For os konservative er det derudover bl.a. væsentligt at:

  • fastholde, at vi har et ordentligt serviceniveau på børne- skoleområdet
  • fastholde et ordentligt serviceniveau for de borgere, som har mest behov for kommunale ydelser
  • samt at vi passer på og vedligeholder vores værdier

Der er en del andre elementer, som kunne fremhæves, men jeg vil nøjes med enkelte:

  • Vi konservative er glade for opbakningen til, at vi får drøftet emnet ”børnedisktrikter” og herunder tilhørende FFO3. Vi mener, det er væsentligt at få drøftet dette i bestræbelserne for at skabe det gode børneliv i kommunen – der følger ikke penge med, men vi forventer også at begge dele kan holdes udgiftsneutralt
  • Vi lægger vægt på, at vi har været bredt omkring i bestræbelserne på at sætte handlingen bag vores vision – Furesø, en attraktiv kommune for borgere i alle aldre og dertil en attraktiv kommune at drive erhverv i.

Interessant at flere partier gerne vil stå fadder til både emner som er med i aftalen og emner som nu er udgået af aftalen – gerne vil pege på hvad de mener er netop deres fingeraftryk J.

Virkeligheden er, at også denne budgetaftale er et udtryk for et kompromis, som alle oplever at have haft ndflydelse på MEN vi vil nok også alle kunne finde et enkelt – ja, måske endda flere – ”hår i suppen”.

Vi konservative lægger stor vægt på, at der følger en fagudvalgsbehandling forud for egentlig udmøntning, og her er der basis for at få kvalificeret forslagene, så vi bl.a.sikrer at:

  • det er et reelt besparelse potentiale, der er knyttet til de enkelte forslag – eksempelvis besparelsen i forhold til KFIU1, hvor vi har til gode at drøfte (med inddragelse af bl.a. FOU) hvordan besparelsen konkretiseres
  • og ift sortering af bio-affald vil jeg nævne, at vi konservative forudsætter, en udvalgsbehandling, der bl.a. skal vurdere om en evt. gevinst står i forhold til den betydelige ulejlighed dette kan medføre for borgerne, – det hygiejniske aspekt, økonomien mm., alt sammen set i lyset af, at bioaffaldet jo ikke i dag går til spilde, men udnyttes 100% via Vestforbrænding, hvor det omdannes til miljøvenlig fjernvarme.

Vi vil også fremhæve, at der er høringssvar som har medført konkrete ændringer ift det udsendte høringsmateriale – forslaget om at reducere vikardækning ved barsel samt fremskrudt overgang fra vuggestue til børnehave. Begge forslag er nu udgået, og det er en beslutning, som vi varmt kan støtte.

Der er også høringssvar, som vi har sympati for, men som ikke har medført ændringer, så vi ser frem til, at vi inddrager høringssvarene, når vi skal behandle udmøntning af forslagene i fagudvalgene. Det er vigtigt, at borgere og interessenter oplever, at de bliver taget alvorligt – ikke nødvendigvist det samme som at få ret, men vigtigt at opleve, at blive hørt og vi kan sagtens også efterfølgende have glæde af de input far borgerne, som vi allerede har modtaget via høringssvarene.

Der er forslag som vi bør tage ind i den almindelige planlægning. Bl.a. var et af de emner, som blev drøftet ved det bord jeg sad ved på vores borger- budgetmøde, en udfordring ift tilgængelighed på de skoler, som ikke har elevator, og hvor et behov for elevator opstår efter skolestart. Det medfører, at eleven skal skifte skole – er det virkelig det serviceniveau vi vil have? Et andet emne er tilgængelighed ift Hareskov Station, som er nævnt i hørngssvaret fra Seniorrådet.

Der er mange input ift med relation til KFIU og herunder en holdning til forslaget ift Bybækhallen samt ændrede driftsformer, ændret drift af vores svømmehaller.

Ja, alt i alt er der mange gode input som vi bør se nærmere på.

Vi konservative har bestemt også bemærket høringssvarene fra vores medarbejdere rundt omkring i organisationen. Vi er meget bevidste om, at enhver budgetvedtagelse berører medarbejdere og ledere rundt omkring i hele organisationen på den ene eller anden måde – og der er bestemt grund til at kvittere for den indsats, som ydes dagligt i bestræbelserne på at yde den bedst mulige service indenfor de politisk udmeldte rammer og det politisk udmeldte serviceniveau.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til de borgere, som deltog på vores budgetmøde samt for høringssvarene.

Tak også til administrationen og de mange medarbejdere, som har bidraget i processen frem mod i dag.

Vi er glade for, at der er et enigt Byråd bag budgettet – det giver arbejdsro både i Byrådet og i administrationen og er det bedst mulige fundament for udmøntningen af budgettet.

Fra konservativ side vil vi stemme for det budget, som foreligger og se frem til at vi både i fagudvalgene og i Byrådet skal arbejde videre med den konkrete udmøntning.


Om Lars Carstensen

Lars Carstensen

Lars Carstensen


This entry was posted in Nyt fra byrådsgruppen, Susanne Mortensen. Bookmark the permalink.

Der er lukket for kommentarer.