Generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamlingen
Tirsdag den 30. januar 2018

Sted: Skovhuset, Ballerupvej 60, Værløse

Deltagere: 35 medlemmer & gæstetaler folketingsmedlem Mette Abildgaard

Generalforsamlingen indledtes med hyggelig fælles spisning for 20 medlemmer.

Dagsorden & referat for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent: Joachim Hjorting blev valgt til dirigent
 2. Referent: Jens Fokdal
 3. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 2017: Formanden Henrik Røgind fortalte i sin beretning om Vælgerforeningens politiske og organisatoriske arbejde i perioden 2017.

  Henrik Røgind blev valgt som ny formand ved generalforsamlingen i 2017. Den nye bestyrelse konstituerede sig kort efter generalforsamlingen. Efterfølgende valgte Nina Swartz af private årsager at udtræde af bestyrelsen, ligesom suppleant Jørgen Kauling fratrådte på grund af flytning. Suppleanten Erik Andersen blev indsat som nyt bestyrelsesmedlem.

  I forsommeren blev der afholdt tre spændende medlemsdebatmøder med inviterede gæster af anden politisk observans. Møderne indledtes med oplæg fra inviterede gæstetalere. Formålet med disse seminarer var at prøve vores politik af og opsamle ny input. Meget positive resultater.

  Furesø vælgerforening afholdt i 2017 Grundlovsdag på Ellegården i Farum sammen med Vælgerforeningen i Egedal. Per Stig Møller var hovedtaler og Mette Abildgaard, Lars Carstensen, Susanne Mortensen og Eva Møller fra Egedal holdt Grundlovstaler. Ca. 70 deltagere besøgte det fine arrangement.

  Efter sommerferien tog Lars Carstensen initiativ til at samle de øvrige politiske partier og foreninger til det første folkemøde i Furesø Kommune. Folkemødet blev afholdt den 7. oktober i forbindelse med indvielsen af det nye Rådhus i Værløse. Folkemødet var meget velbesøgt og på mødet blev der gennemført de indledende politiske debatter til kommunevalget. Bl.a. blev der afholdt en ”ungedebat”, hvor de unge kandidater præsenterede deres budskaber for kommunens ungdomspolitik. Efterfølgende ”foreningsdebat”, hvor politikerne fik lejlighed til at diskutere foreningspolitik.

  Sluttelig mødtes spidskandidaterne fra de forskellige partier i en engageret paneldebat og skød dermed valgkampen i gang. Debatterne foregik i den nye byrådssal.

  Formanden udtrykte tilfredshed med, at forberedelserne til kommunalvalget var gennemført godt . Der blev opstillet 10 kandidater. Kandidaterne var godt kvalificerede og vekslede mellem ældre og unge. Alle kandidater tog aktivt del i valgkampen. Desværre meddelte John I. Allentoft, der havde været aktiv i byrådsarbejdet i næsten 20 år og formand for Miljø, Plan og Teknikudvalget, at han valgte at stoppe efter disse mange års politisk indsats for Det konservative Folkeparti. John Allentoft blev hyldet for sin indsats.

  Der var planlagt en massiv valgkampagne. Bl.a. blev der uddelt ca. 16.000 valgaviser over tre omgange. Der var 2 fire siders indlæg i de lokale aviser, og flere kandidater havde ladet trykke eget materiale. Alle fik ros for den aktive deltagelse i valgkampen. Vælgerforeningen havde et mål om at få valgt 4 byrådsmedlemmer, men det endte med at der blev valgt tre medlemmer men uden stemmer fra valgforbundet. Valgt blev Lars Carstensen, Egil F. Hulgård og Susanne Mortensen. Under konstitueringen blev Lars Carstensen valgt som 2. Viceborgmester og formand for Digitaliserings- og Innovationsudvalget. Egil Hulgård blev formand for Byudvikling og Bolig og Susanne Mortensen blev næstformand for Skole og Ungdomsuddannelse. Formanden glædede sig over en pæn fremgang på 3 procentpoint.

  Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2017: Kasserer Erik Hammer fremlagde regnskabet for 2017. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2018 herunder for unge under 26 år:
  Bestyrelsen foreslog, at Kontingentet i det kommende år 2018 bliver uændret. Kontingentet blev godkendt til: almen medlemskab 450 kr., ægtefællessats 375 kr., enkeltpensionist 250., ægtefællessats pensionist kr. 250., ungdomssats 300 kr. ung konservativ 100 kr.Kontingentfastsættelsen godkendt.
 6. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
 7. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik:

  Lars Carstensen: Berettede om konstitueringen, som havde været vanskelig men endte fornuftigt. Borgmesteren havde flertal med Enhedslisten og radikale men ønskede at konstituere sig bredt. Efter mange forhandlinger blev der indgået konstituering mellem; A, EL, LA, R og konservative. Uden for står V og DF. Det lykkedes at sikre 2 formandsposter, en næstformandspost, en 2. viceborgmesterpost og flere betydende udvalgsposter. Indledningsvis tilbød borgmesteren blot én formandspost. Lars blev 2. Viceborgmester og formand for Digitalisering og Innovation et helt nyt udvalg, som pt. råder over et budget på kr. 48 mio.

  Lars roste alle kandidaternes indsats samt den massive PR-kampagne i valgkampen. Glædede sig til det kommende samarbejde. Det er hensigten at suppleanterne Cecilia Zade Iseni og Joachim Hjorting skal deltage i flest mulige møder for at være godt opdaterede.

  Egil F. Hulgård: Var glad for sit nye job som formad for Byudvikling og Bolig. Det gamle MPT udvalg blev opdelt i to nye udvalg. Det er formålet med udvalget at planlægge byudviklingen, alt i harmoni med vores smukke natur og med væsentlig fokus på smuk og harmonisk arkitektur.

  Susanne Mortensen: Næstformand i Skole og Ungdomsuddannelsesudvalget. Det er målet med udvalget at opretholde og forbedre kvaliteten på kommunens skoler. Udvalget har fået et budget på 77 mio. kroner. En ny uddannelsesinstitution er meget ønskelig.

 8. Valg af formand: Henrik Røgind blev genvalgt med akklamation.
 9. Valg af næstformand: Sven Krarup Nielsen blev genvalgt.
 10. Valg af 4 nye bestyrelsesmedlemmer samt en 1. og 2. suppleant for disse: Erik Andersen, Erik Hammer, Per Lausen og Yuying Chen blev genvalgte.

  Valg af to suppleanter: Torben Qvist og Jesper Myrhøj blev valgte

 11. Valg af delegerede til partiets Landsråd samt suppleanter for disse: Erik Hammer, Erik Andersen, Steffen Schiødt blev valgt som delegerede og
  John I. Allentoft blev valgt som suppleant.

  Valg af delegerede til Storkredsen udgik, da alle har adgang og stemmeret.

 12. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse: Kirsten Schiødt og Lone Berg blev genvalgt.

  Suppleant Troels Raadam blev valgt.

 13. Politisk drøftelse: Mette Abildgaard fortalte om det politiske arbejde i FolketingetMette fortalte kort om sin indsamling til Bageren fra Tingbjerg. Indsamlingen var stillet i bero, fordi det viste sig, at bageren havde nogle tidligere kriminelle forhold, der skulle undersøges.

  Hun fortalte om den vanskelige politiske situation i december. Finansloven blev dog besluttet kort før jul. Det lykkedes ikke at få en skatteaftale på plads. Forhandlingerne genoptages i januar. Løsningen var, at skat- og udlændigedebatten blev skilt ad, så man kunne vedtage finansloven.

  Konservative har haft indflydelse på bevillinger til sundhedsområdet og ældreområdet. Der er blevet ansat flere medarbejdere og givet mulighed for valg af kost.

  Konservative har gjort en stor indsats for tryghed. Der er afsat 1.3 mia. kr. til politiet. Der uddannes flere politikadetter og ansættes flere politifolk.

  Der er afsat 80 millioner kr. til at forbedre miljøet især til vedligeholdelse af naturområderne.

  Loftet for børneopsparinger er hævet til 72.000 kr. Og der er afsat penge til Børnehospice. Blandt andet et nyt Hospice i Jylland.

  Der er også afsat flere midler til at vedligeholde Mindelunden for de personer der ofrede deres liv for Danmark.

  Øresundsundsakvariet i Helsingør har fået et økonomisk tilskud for at kunne overleve.

  Afslutningsvis fortalte Mette om Skatteforhandlingerne, der havde været meget besværlige, fordi der var så forskellige krav og ønsker fra enkelte partier. Det lykkedes dog til sidst men med et meget mindre forlig.

  Der er afsat en Erhvervspakke på 14.7 milliarder.

  Der er netop indgået et omfattende forlig om Forsvaret , hvilket er glædeligt.
  Der er også indgået forlig om Udlændingekvoter 7 – 3 for de flygtninge, der har beskyttet ophold, og som ikke kan sendes hjem, før det er trygt for dem i deres eget land.
  Der afsat betydelige midler til Cybersikkerhed.
  Der er indgået et Energiforlig med det mål, at 50 % af energiforbruget skal dækkes af vedvarende energi i år 2050.
  Kommuneudligningen i Danmark er budgeret til 17 milliarder. Furesø bidrager med ca. 285 mio. i Lands- og hovedstadsudligning (2016), hvilket skal forøges med ca.24 mio. kr. – En ganske urimelig ordning.
  Mette sluttede af med at omtale Udflytning af arbejdspladser til Jylland, Fyn og yderdistrikterne. Blandt andet skal der flyttes 78 arbejdspladser fra Energitilsynet til Halsnæs kommune i Nordsjælland.

 14. Eventuelt: John Allentoft takkede bestyrelsen, byrådsgruppen og vælgerforeningen for godt samarbejde og den støtte, han har modtaget som byrådsmedlem.

Comments are closed.